پشتیبانی

 رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع گفت دلایل بسیاری وجود دارد که شیراز به شهر جهانی صنایع دستی تبدیل شود. غاده هیجاوی در گفت و گو با خبرنگارما به شهرت جهانی شیراز در زمینه های فرهنگی وگردشگری اشاره کرد و گفت شهرشیراز از تعدد و تنوع محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی برخور دار است و همین موضوع می تواند یکی از دلیل های مناسب برای جهانی شدن صنایع دستی این شهر باشد. به گفته وی کارگاه‌های سنتی و تولیدی ها همچنین وجود دانشگاه‌های و فعالیت هایی ک در این مراکز آموزشی انجام می شود از شاخص های جهانی شدن یک شهر در حوزه صنایع دستی است. رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی ادامه داد در سفر به شیراز بازدیدی از این کارگاه‌ها و مراکز آموزشی صنایع دستی همچنین نمایشگاه صنایع دستی که در این شهر گشایش یافته بازدیدی خواهم داشت و از نزدیک با فعالیت کارگاه‌ها و هنرمندان و تولیدکنندگان این شهر آشنا خواهم شد. هیجاوی با بیان اینکه پس از پایان سفرش گزارش ها و دیدگاه‌های کارشناشی خود را از آنچه که در شیراز دیده است می نویسد و به شورای جهانی ارسال خواهد کرد افزود شیراز می تواند به یکی از شهرهای جهانی صنایع دستی تبدیل شود. به گزارش خبرنگار ما غاده هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به همراه دیگر ارزیابان این شورا برای بازدید و بررسی و ارزیابی از کارگاه‌ها و مراکز آموزشی دانشگاهی و سنتی شهر شیراز به این شهر سفر کرده اند تا از نزدیک با روند فعالیت صنایع دستی در این شهر آشنا شوند. بنابراین گزارش از سال گذشته فرایند تهیه پرونده شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی آماده سازی سد و هم اکنون با تکمیل آن و حصور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی قرار است شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی معرفی شود.